Entrance to #240 on the West Austin Studio Tour. Beautiful space.

Entrance to #240 on the West Austin Studio Tour. Beautiful space.